Obecný úrad a materská škola
v Rudinke

Výstavba kultúrneho domu, kde sídli aj obecný úrad a materská škola, bola ukončená v roku 1967.

Celková rekonštrukcia (výmena okien, dverí a zateplenie) sa uskutočnila v rokoch 2009 – 2010.

Materská škola je jednotriedna, umiestnená na poschodí kultúrneho domu. V rámci materskej školy prešli priestory úplnou rekonštrukciou (budova bola v roku 2014 kompletne zateplená, vymenili sa elektroinštalácie, rekonštruovali sa sociálne zariadenia, zmodernizoval sa vykurovací systém). 

Materská škola je jediná škola v obci a poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom od 2 a pol roka do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Kapacita školy je stanovená pre umiestnenie 21 detí, školu navštevujú aj deti z okolitých obcí.

História materskej školy

Prvou riaditeľkou školy bola p. Margita Ochodničanová, od roku 1976 prevzala jej funkciu p. Jozefa Kohútová, učiteľkou sa stala p. Daniela Chmelářová. Umiestnenie MŠ nie je uspokojivé, ale priestory jej vyhradené sú dobre prispôsobené umiestnenému počtu detí. Negatívom umiestnenia MŠ je najmä to, že prízemie slúži obecným účelom, čo spôsobuje zvýšenú náročnosť venovať hygiene a vetraniu MŠ. Počas predchádzajúcich školských rokov boli dobre vybavené priestory školy, ako po stránke účelovej, tak aj po stránke estetickej a hygienicky bezpečnej.

V školskom roku 1982/83 bola prevedená stavebná úprava priestorov MŠ. Prevedením stavebných prác pre školu bolo veľkým prínosom prevedená prestavba soc. zariadenia z prízemia budovy na poschodie, do priestorov MŠ, vybudovanie skladu zeleniny, potravín a tým aj zmenšenie priestoru kuchyne.

V rokoch 1990/91 sa vlastne rozhodovalo o existencii školy a v tomto období sa úsilie výchovných pracovníčok zameriavalo na získanie rodičov pre podporu a porozumenie ich požiadaviek a to pravidelným plnením denného režimu starostlivosťou o deti, aby škola plne spĺňala svoje poslanie pre obec. Priestory školy boli vybavené základným materiálom, zariadením, nábytkom, detským záhradným zariadením sa vybavilo a oplotilo detské ihrisko. V týchto rokoch, až do roku 1992 vedenie školy podľa vyžiadania a dostupnosti finančných prostriedkov vylepšuje zariadenie školy nákupom mechanických prístrojov, ale aj dekoračného materiálu ako závesov, záclon, obrusov paplónov, vankúšov a najmä rôzne učebné pomôcky pre vedenie kvalitného, výchovno-vyučovacieho procesu s deťmi.

Od roku 1991 školstvo celkovo obmedzuje finančné prostriedky na všetky MŠ, ale kvalitu práce a chod MŠ, mohlo vedenie úspešne realizovať zo zabezpečeného dostatočného množstva zásob potrebného materiálu z predchádzajúceho obdobia. Neskôr došlo k celkovému rozdeľovaniu majetku v našom štáte a tak aj MŠ v Rudinke, pre jej umiestenie v kultúrnom dome, patrí priestorovo Obecnému úradu v Rudinke.

Obecný úrad nepožaduje patričný poplatok za nájomné od Okresného úradu – odbor školstva v Kysuckom Novom Meste, ale naopak sám finančne prispieva na prevádzkové náklady školy spoločne s rodičmi detí.

V okolí sa nachádza